Forfatter
Willy Griis

Profetisk lys

Luk.21 – 24 ”DE ( Jøderne) SKAL FALDE FOR SKARPE SVÆRD OG BLIVE FØRT BORT TIL ALLE HEDNINGEFOLK SOM FANGER, OG JERUSALEM SKAL NEDTRAMPES AF HEDNINGER, INDTIL HEDNINGERNES TIDER ER TIL ENDE.” 

Det her er en profeti af Jesus om Jødernes fremtid, som nu har varet i ca. 2000 år. 

Tænk et folk uden land i 2000 år, bevaret uden at blive gift ind i de nationer, som de levede iblandt og derved forsvinde ind i nationerne og ophøre som folk, det er et mirakel. 

Kun en overnaturlig Gud kan gennemføre dette.

Jesus sagde: Jerusalem skal nedtrampes af hedninger indtil hedningernes tider er til ende. 

Israel blev igen en nation i 1948 og Jerusalem blev indtaget i 1967. 

Hedningernes tider glider langsomt ud ved årenes ende, som betyder misgerningsårenes ende for Israel ( se min artikel på hjemmesiden, Gud følger nøje sin forud tilrettelagte tidsplan. )

Misgerningsårene er den årrække, som Gud har bestemt som straf for Israels misgerninger imod ham. Straffen bestod i at Israel blev overgivet til hedninge nationerne begyndende med kong Nebukadneser år 606 f. Kr. og varer indtil Jesus kommer tilbage og bliver konge i Jerusalem. 

KOM HERRE JESUS, KOM SNART ! 

Dan. 2 1 – 6 ” I SIT ANDET REGERINGSÅR HAVDE NEBUKADNESER EN DRØM, HAN BLEV GREBET AF URO OG KUNNE IKKE FALDE I SØVN IGEN. SÅ BEFALEDE KONGEN, AT MIRAKELMAGERNE, BESVÆRGERNE, TROLDMÆNDENDE OG STJERNETYDERNE SKULLE TILKALDES, ( hele den okkulte verden, som er i stor fremgang i dag iblandt os og bereder Antikrist komme, de som bliver fanget ind går evigt fortabt. Forfatterens bemærkning.) FOR AT DE KUNNE FORTÆLLE KONGEN, HVAD DET VAR, HAN HAVDE DRØMT. DE KOM OG TRÅDTE FREM FOR KONGEN. KONGEN SAGDE TIL DEM: JEG HAR HAFT EN DRØM, OG JEG ER FULD AF URO, FORDI JEG IKKE FORSTÅR DRØMMEN. STJERNETYDERNE SAGDE TIL KONGEN PÅ ARAMAISK : KONGEN LEVE EVIGT ! FORTÆL OS DRØMMEN, HERRE, SÅ SKAL VI TYDE DEN. KONGEN SVAREDE STJERNETYDERNE : DETTE ER MIN FASTE BESLUTNING : HVIS I IKKE KAN GENGIVE DRØMMEN FOR MIG OG TYDE DEN, SKAL I SØNDERLEMMES, OG JERES HUSE LÆGGES I GRUS.”

Kongen satte dem på prøve, han ønskede ikke på nogen måde, at hjælpe dem. 

Det er ikke som vi i dag ser det på Zulu i Åndernes magt, at de okkulte spiritister konstant skal have det bekræftet, som de siger, før de kan forsætte med deres påståede tydning af menneskers fortid. Når vi læser videre i Daniels bog ser vi, at de okkulte måtte give op, og kongen sagde i vers 9

” I HAR AFTALT AT HOLDE MIG HEN MED LØGN OG BEDRAG, TIL DER KOMMER ANDRE TIDER.” 

Jesus siger i Joh.8 – 44 ” I HAR DJÆVELEN TIL FADER, OG I ER VILLIGE TIL AT GØRE, HVAD JERES FADER LYSTER. HAN HAR VÆRET EN MORDER FRA BEGYNDELSEN, OG HAN STÅR IKKE I SANDHEDEN, FOR DER ER IKKE SANDHED I HAM. NÅR HAN FARER MED LØGT, TALER HAN UD FRA SIG SELV, FOR LØGNER ER HAN OG FADER TIL LØGNEN.” 

Satans kronprins viser sig snart på jorden, som EU's leder og hans navn er ANTIKRIST, men mere om det senere i artiklen.

2 Tes. 2 – 9 ” DEN LOVLØSES KOMME ER SATANS VÆRK OG SKER MED AL KRAFT OG MED LØGNETEGN OG LØGNEUNDERE.”

Når han kommer da er den okkulte verden i fuld flor. Der kommer en okkult vækkelse over hele jorden, ja, den er allerede begyndt, og de journalister der igennem Zulu og lignende programmer, samt de medarbejdere på aviserne og bladene der propaganderer for de okkulte kræfter går en grum skæbne i møde. De er en slags moderne præster for det okkulte.

2 Pet. 2 – 3 ” I DERES GRISKHED VIL DE SØGE AT UDNYTTE JER VED HJÆLP AF OPDIGTEDE HISTORIER, MEN DOMMEN OVER DEM ER FÆLDET FOR LÆNGE SIDEN, OG DERES FORTABELSE SLUMRER IKKE.”

Nu tilbage til kong Nebukadneser, de okkulte kunne ikke åbenbare kongen hans drøm, men der var i hans rige en guds mand ved navn Daniel. Gud åbenbarede drømmen for ham, så han kunne fortælle kongen dens betydning. 

Dan.2 25 – 45 ” ARJOK SKYNDTE SIG AT FØRE DANIEL FREM FOR KONGEN OG SAGDE : JEG HAR FUNDET EN MAND BLANDT DE BORTFØRTE FRA JUDA, SOM VIL GIVE KONGEN TYDNINGEN. KONGEN SPURGTE DANIEL, SOM HAVDE FÅET NAVNET BELTSHASSAR : 

ER DU ISTAND TIL AT GENGIVE DET DRØMMESYN, JEG HAR HAFT, OG TYDE DET FOR MIG ? 

DANIEL SVAREDE KONGEN : DEN HEMMELIGHED, SOM KONGEN SPØRGER OM, KAN HVERKEN VISMÆND, BESVÆRGERE, MIRAKELMAGERE ELLER HIMMELGRANSKERE FORTÆLLE KONGEN. 

MEN DER ER EN GUD I HIMLEN, SOM KAN ÅBENBARE HEMMELIGHEDER, OG HAN HAR MEDDELT KONG NEBUKANEDSER DET, SOM SKAL SKE VED DAGENES ENDE. ( Ved misgerningsårenes ende, min kommentar ).

SÅDAN VAR DIN DRØM OG DE SYNER, DER GIK GENNEM DIT HOVED, DA DU LÅ PÅ DIT LEJE. DE TANKER, DER STEG OP I DIG, KONGE, DA DU LÅ PÅ DIT LEJE, DREJER SIG OM DET, DER SKAL SKE I FREMTIDEN. 

DEN, DER ÅBENBARER HEMMELIGHEDER, HAR MEDDELT DIG, HVAD DER SKAL SKE. DET ER IKKE, FORDI JEG HAR EN VISDOM FREM FOR ALLE ANDRE LEVENDE VÆSENER, AT DENNE HEMMELIGHED ER BLEVET ÅBENBARET FOR MIG, MEN DET ER, FOR AT KONGEN KAN FÅ TYDNINGEN AT VIDE, SÅ DU KAN FORSTÅ TANKERNE I DIT HJERTE. 

DU SÅ EN MÆGTIG BILLEDSTØTTE, KONGE, DEN VAR STOR, OG DENS PRAGT VAR OVERVÆLDENDE, SOM DEN STOD FORAN DIG, DEN VAR FRYGTINDGYDENDE AT SE PÅ.

BILLEDSTØTTENS HOVED VAR AF FINT GULD, DENS BRYST OG ARME VAR AF SØLV, DENS MAVE OG HOFTER AF KOBBER, DENS BEN AF JERN, OG DENS FØDDER DELS AF JERN, DELS AF LER. ( Dens fødder er det gamle romerrige genopstået ved misgerningsårenes ende og det rige skal knuses af Jesus i hans genkomst, min kommentar.) 

MENS DU SÅ PÅ DEN, BLEV EN STEN REVET LØS, MEN IKKE VED MENNESKEHÅND, DEN RAMTE BILLEDSTØTTENS FØDDER AF JERN OG LER OG KNUSTE DEM. ( EU's endeligt, min kommentar ) 

DEREFTER KNUSTES PÅ `EN GANG JERNET, LERET, KOBBERET, SØLVET OG GULDET, DET BLEV FØRT BORT AF VINDEN SOM AVNER PÅ EN TÆRSKEPLADS OM SOMMEREN OG VAR SPORLØST FORSVUNDET.( Al menneskestyre gennem tiderne havde spillet fallit, nu kom Guds styret og 1000 års riget, min kommentar. )

MEN STENEN, DER RAMTE BILLEDSTØTTEN, BLEV TIL ET STORT BJERG, DER FYLDTE HELE JORDEN. ( 1000 års riget, min kommentar. )

DET VAR DRØMMEN, OG NU VIL VI FORTÆLLE KONGEN DENS TYDNING. KONGE,KONGERNES KONGE, DIG HAR HIMLENS GUD GIVET KONGEDRØMME, MAGT, STYRKE OG ÆRE, 

I DIN HÅND HAR HAN OVERGIVET MENNESKENE, JORDENS DYR OG HIMLENS FUGLE, HVOR DE END BOR, OG HAN HAR GIVET DIG HERREDØMMET OVER DEM ALLE.

DU ER HOVEDET AF GULD. EFTER DIG SKAL OPSTÅ ET ANDET KONGERIGE, RINGERE END DIT, OG DERPÅ ET TREDJE KONGERIGE, DET AF KOBBER, SOM SKAL HERSKE OVER HELE JORDEN. OG ET FJERDE KONGERIGE SKAL BLIVE STÆRK SOM JERN, FOR LIGE SOM JERNET KNUSER OG SØNDERSLÅR ALT, SKAL DET KNUSE OG SØNDERBRYDE ALLE DE ANDRE. 

MEN NÅR DU SÅ, AT FØDDERNE OG TÆERNE DELS VAR AF POTTEMAGERLER, DELS AF JERN, BETYDER DET, AT DETTE KONGERIGE VIL VÆRE DELT, MEN DOG BESIDDE NOGET AF JERNETS HÅRDHED, DU SÅ JO, AT JERNET VAR BLANDET MED LER. OG AT TÆERNE DELS VAR AF JERN, DELS AF LER, BETYDER, AT KONGERIGET DELS SKAL VÆRE STÆRKT, DELS SKRØBELIGT. 

NÅR DU SÅ, AT JERNET VAR BLANDET MED LER, BETYDER DET, AT DE SKAL BLANDE SIG GENNEM ÆGTESKAB, MEN DE HOLDER IKKE SAMMEN, LIGESOM JERN HELLER IKKE LADER SIG BLANDE MED LER. ( Her tales om lande, der indgår frivilligt ægteskab med hinanden og derved bliver et stort rige, det foregår ikke ved at et stærkt land underlægger sig de andre lande med magt, men på frivillighedens basis, min kommentar.)

I DE KONGERS DAGE SKAL HIMLENS GUD OPRETTE ET KONGERIGE,( Israel og 1000 års riget, min kommentar. ) 

SOM I AL EVIGHED IKKE SKAL GÅ TIL GRUNDE, OG INTET ANDET FOLK SKAL FÅ KONGEMAGTEN. DET SKAL KNUSE OG TILINTETGØRE ALLE DE ANDRE KONGERIGER, MEN SELV SKAL DET BESTÅ I AL EVIGHED. 

DU SÅ JO EN STEN BLIVE REVET LØS FRA BJERGET, MEN IKKE VED MENNESKEHÅND, DEN KNUSTE JERNET, KOBBERET, LERET, SØLVET OG GULDET. DEN STORE GUD HAR KUNDGJORT KONGEN, HVAD DER SKAL SKE I FREMTIDEN. DRØMMEN ER SAND, OG DENS TYDNING STÅR FAST.” 

Daniel fik senere uddybet kongens syn i kp.7 vers 1

” I BABYLONERKONGEN BELSHASSARS FØRSTE REGERINGSÅR HAVDE DANIEL ET DRØMMESYN, OG DER GIK SYNER GENNEM HANS HOVED, DA HAN LÅ PÅ SIT LEJE.” 

Daniel så fire dyr, som kendetegner fire verdensriger 

Det første var som en løve, det henviser til det Babylonske rige som varede fra 6o6 til 331 f. Kr. 

Det andet dyr lignede en bjørn og henviser til det Medie – Persiske rige som varede fra 538 til 331 f. Kr. 

Det tredje dyr så ud som en panter, det henviser til det Græsk – Makedonisk rige som varede fra 331 til 146 f. Kr. 

Det fjerde dyr var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt, det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det henviser til Romerriget som varede fra 146 f. Kr. til 1453 ef. Kr. 

Det blev aldrig besejret af nogen senere verdensmagt. 

Vest riget opløstes 476 ef. Kr. og øst riget opløstes 1453 ef. Kr. 

Dette Romer rige har siden været en sovende kæmpe, som flere verdensregenter har prøvet at vække til live igen. 

Jesus kalder Djævelen for denne verdens fyrste i Joh.14- 30 og Paulus taler om at Djævelen er hersker over luftens rige og styrer denne verdens tidsånd i Ef.2 1 – 2 

Djævelen skal bruge det genopståede Romerrige til at knuse det genopståede Israel, som skal være hoved i det kommende 1000 års rige med Jesus som konge i Jerusalem. 

Kampen står imellem Djævelen og Gud om verdensherredømmet.

Djævelen kender ikke Guds planer for kun Helligånden kan åbenbare Guds planer og Ånden åbenbarer ikke noget for Djævelen, derfor er han nervøs og prøver i utide at genforene Europa ved magt gennem denne verdens herskere.

Historien viser at flere gange er det forsøgt at genforene Europa og gøre det til en verdensmagt. 

Den franske konge, Karl den store forsøgte med sin hær at erobre det meste af Europa og det lykkedes at genrejse det vest romerske rige og han lod sig krone af paven til Roms kejser i år 800 ef. Kr. men riget gik i opløsning igen.

Den næste i rækken der prøvede var Napoleon Bonaparte af Frankrig, hans hære stormede Italien, Tyskland og Spanien for at forene dem i et rige. 

I 1804 lod han sig krone af Paven dvs. han greb kronen ud af Pavens hånd og kronede sig selv. Men også hans rige gik i opløsning. 

Nu havde Satan prøvet to gange med Frankrig som udgangspunkt. Derefter henvendte han sig til ”fyrsten” over Tyskland, Hitler og indgav ham to tanker nemlig at oprette Europa og samtidig knuse det jødiske folk i hele verden. 

Satan fornemmede at tiden var nær for Israels genopståen. 

Hitler var et lydigt redskab i Satans hænder og snart var Tysklands hære i gang med at erobre Europas nationer og 6 millioner. jøder blev slået ihjel. 

Hitler samarbejdede med Mussolini, Italiens leder. Tanken var at skabe et 1000 års rige uden freds fyrsten Jesus Kristus og hans folk Jøderne. 

Men også det var dømt til at mislykkes. Der manglede noget i Guds forudbestemte planer nemlig Israels genoprettelse, som kom i 1948. 

Det var dette som Satan gennem Hitler ville have undgået, men selv Djævelen kan ikke lave om på Guds planer.

Daniel så at det fjerde dyr,
Romerriget havde ti horn , som symboliserede ti konger, som skulle komme ud af dette rige. 

På samme måde som kong Nebukadneser så at billedstøtten havde ti tæer henholdsvis af jern og ler, så Daniel videre i synet, at midt imellem de ti horn voksede der et lille horn op som fik magten, det er antikrist EU's kommende leder. 

Dan.7 24 – 25 ” DE TI HORN BETYDER, AT FRA DETTE KONGERIGE( Det gamle Romerrige, min kommentar.) 

SKAL FREMSTÅ TI KONGER. EFTER DEM SKAL DER FREMSTÅ EN ANDEN, ( Antikrist, min kommentar.) 

DER ER FORSKELLIG FRA DE TIDLIGERE, OG HAN SKAL BRINGE TRE KONGER TIL FALD. HAN SKAL TALE IMOD DEN HØJESTE OG UNDERKUE DEN HØJESTES HELLIGE. ( Israel, min kommentar.) 

HAN TRAGTER EFTER AT ÆNDRE TIDER OG LOV OG DE SKAL GIVES I HANS MAGT ` EN TID, TO TIDER OG EN HALV TID. SÅ BLIVER DOMMEN FÆLDET, OG HERREDØMMET BLIVER TAGET FRA HAM OG ØDELAGT OG FULSTÆNDIGT TILINTETGJORT.” 

Efter den anden verdenskrig og Israels genoprettelse som stat i 1948 blev tanken om et forenet Europa genoptaget og i 1957 underskrev man Romtraktaten , som var en økonomisk aftale imellem 6 stater i Europa, alle Roms kirkeklokker ringede den dag. 

Men de politiske drømme var langt større, man ønskede et forenet Europa både politisk og militært. Derom har kampen stået siden imellem Europas stater, men det ender sådan fordi Gud har forudsagt det. 

Bibelens profetier er altid på forkant med begivenhederne. 

Der kom en ny Daniel, som Gud betroede sig til om fremtidige begivenheder, hans navn var Johannes og han skrev Johannes Åbenbaring. 

Joh.Åb. 13 1 – 4 ” OG JEG SÅ ET DYR STIGE OP AF HAVET,( Folkehavet, min kommentar. ) 

DET HAVDE TI HORN OG SYV HOVEDER OG PÅ SINE HORN TI KRONER OG PÅ SINE HOVEDER GUDSBESPOTTELIGE NAVNE. 

DET DYR, JEG SÅ, LIGNEDE EN PANTER, DETS FØDDER VAR SOM EN BJØRNS OG DETS MUND SOM EN LØVES MUND, OG DRAGEN ( Djævelen, min kommentar.) 

GAV DET SIN MAGT OG SIN TRONE OG STOR STYRKE. ET AF DETS HOVEDER ( Det gamle Romerrige, jernriget, min kommentar.) 

VAR SOM DØDELIGT SÅRET, MEN DETS BANESÅR BLEV LÆGT. HELE JORDEN FULGTE DYRET ( Antikrist, den kommende leder af EU, min kommentar.) 

MED UNDREN OG TILBAD DRAGEN, DER HAVDE GIVET DYRET MAGTEN ( Her ser vi en okkult tilbedelse af Satan, altså en okkult vækkelse, min kommentar. ) 

OG DE TILBAD DYRET OG SAGDE: HVEM ER DYRETS LIGEMAND, OG HVEM KAN GÅ I KRIG IMOD DET.” 

Johannes ser de fire verdensriger, men BAGFRA. 

Fordi de tre riger er passe på hans tid og Romerriget ser han som såret. 

Først så han Panteren, derefter Bjørnen og så Løven modsat som Daniel så dem. Daniel så disse riger som fremtid, men Johannes så dem som fortid .

Johannes står i sine syner midt i vor tid i dag, han ser de begivenheder vi er begyndt at opleve omkring os. 


” HVEM ER DYRETS LIGEMAND ?” 
Der skal komme en leder af EU med store politiske evner, så man undrende følger efter ham. Ja, ikke nok med det, men de Europæiske lande skal frivilligt afgive deres magt til ham.

Joh. Åb. 17 12 – 13 ” OG DE TI HORN, DU SÅ, ER TI KONGER, SOM ENDNU IKKE HAR FÅET KONGEMAGT, MEN SOM EN ENKELT TIME ( syv år, min kommentar.) FÅR MAGTEN SAMMEN MED DYRET. DE HAR ALLE SAMME TANKE, OG DERES MAGT OG MYNDIGHED GIVER DE DYRET.” 

Karl den store, Napoleon Bonaparte og Hitler prøvede at samle Romerriget ved militærmagt. Der er aldrig i verdenshistorien blevet samlet et storrige uden ved militærmagt. 

Men her taler Johannes om et rige som rejser sig ved at andre riger afgiver suverænitet frivilligt. Det er jo det vi ser i dag angående EU. 

Joh. Åb. 13 7 – 9 ” DET FIK GIVET MAGT TIL AT FØRE KRIG MOD DE HELLIGE.( Israel, Dan.7 – 25, min kommentar.) 

OG BESEJRE DEM, OG DET FIK GIVET MAGT OVER HVER STAMME OG FOLK, TUNGEMÅL OG FOLKESLAG. OG ALLE, DER BOR PÅ JORDEN, VIL TILBEDE DET, ENHVER, HVIS NAVN IKKE, FRA VERDEN BLEV GRUNDLAGT, STÅR SKREVET I LIVETS BOG, DET SLAGTEDE LAMS BOG. HAR NOGEN ØRE, SKAL HAN HØRE.”

Vi ser at det er et rige med stor magt, som her fremstår.

Det betyder at Amerika fremover skal miste verdensindflydelse. 

Vi ser videre at dette rige, EU, skal føre krig imod Israel og underkue dem. 
Dette viser at Amerika mister indflydelse. 

Store dele af befolkningerne i Europa har ikke givet indtryk af at de ønsker EU's forenede stater og den forhenværende Danske statsminister Schlüter sagde, at unionen var stendød. 

Men statslederne arbejder videre på at forene Europa i et storrige. 

Den Europæiske Union bør have en egentlig præsident, der vælges af EU's stats og regeringschefer, mener den britiske udenrigsminister, Jack Straw ifølge Børsen Online 13/10 2002. 

Avisen Politikken 14/1 2003 havde som overskrift: FOGH FORESLÅR EU-PRÆSIDENT. 

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) foreslår nu, at EU udstyres med en fast præsident i Bruxelles. 

Han er parat til at erstatte den nuværende model, hvor formandskabet går på skift mellem medlemslandene, med en præsident, der vælges af EU's stats og regeringschefer og skal styre hele unionen i en årrække.—Så langt Politikken. 

Denne EU præsident, som så småt toner frem vil ende med at blive Dyret i Åbenbaringsbogen kp.13, som vi har behandlet her, en blændende politiker, som man undrende følger efter. 

Men hvad er nu det, ikke så snart er denne tanke kommet frem før Frankrig og Tyskland foreslår noget helt andet.

Jyllands Posten den 23/1 2003 skriver under overskriften TURBO PÅ EUROPA: Nyt kapitel, Præsident Jacques Chirac og kansler Gerhard Schrøder, er klar til at åbne et nyt kapitel i Europas historie. 

Vi vil fremlægge en fælles vision for morgendagens Europa, og vi vil sætte alt ind på at gennemfører en styrkelse af unionen. Så langt Jyll .Posten. 

Hvad er det for en ny vision? 

Jyllands Posten 25/1 2003 har en artikel af Lykke Friis, under overskriften : 

FORMANDSTVILLINGER I EU.
Diskussionen om to formænd i det nye store EU er et af de vigtigste EU spørgsmål i den kommende tid.

Frankrig og Tyskland har foreslået to formænd i EU ifølge artiklen. Videre stod der i artiklen : Det fransk-tyske udspil har allerede fået flere i Danmark til at frygte, at Europas Forenede Stater nu for alvor er lige rundt om hjørnet. Så langt artiklen. 

Nu har vi i Bibelen set at der skal komme en EU leder der benævnes som Dyret og som er Antikrist EU's kommende leder. 

Men nu foreslås der to ledere, så må Bibelen da tage forkert, hvis det bliver sådan. Nej, vi er fuldt ud på Bibelens profetiske grund. 

Åb. 13 11 – 15 ” JEG SÅ ET ANDET DYR KOMME OP AF JORDEN, DET HAVDE TO HORN SOM ET LAM, MEN TALTE SOM EN DRAGE. ( som en Djævel, min kommentar.) 

DET UDØVER HELE DET FØRSTE DYRS MAGT FOR DETS ØJNE OG DET FÅR JORDEN OG DEM, DER BOR PÅ DEN, TIL AT TILBEDE DET FØRSTE DYR, DET HVIS BANESÅR BLEV LÆGT. ( Altså en slags propaganda minister for det første dyr, min kommentar.) 

DET GØR STORE TEGN, SÅ DET ENDOG FÅR ILD TIL AT FALDE FRA HIMLEN NED PÅ JORDEN FOR ØJNENE AF MENNESKENE. DET FORFØRER DEM, DER BOR PÅ JORDEN, MED DE TEGN, SOM DET HAR FÅET GIVET AT GØRE FOR DYRETS ØJNE, OG SIGER TIL DEM, DER BOR PÅ JORDEN, AT DE SKAL LAVE ET BILLEDE AF DYRET DER FIK SVÆRDHUGGET OG KOM TIL LIVE. OG DET FIK GIVET AT BLÆSE LIVSÅNDE ( propaganda, min kommentar.) 

I DYRETS BILLEDE,
( EU visionen, min kommentar.) 

SÅ DYRETS BILLEDE OGSÅ KUNNE TALE OG FÅ ALLE DEM DRÆBT, DER IKKE VILLE TILBEDE DYRETS BILLEDE.

Bibelen taler altså profetisk om to kommende ledere af EU og at EU skal udvikle sig til en stor diktatur stat, der ihjelslår de, som ikke kan gå ind for EU tanken. Men for at gennemføre dette iblandt så store menneskeskarer, da skal der megen kontrol til over den enkelte. 

ÅB. 13 16 – 18 ”DET ( Det andet dyr, min kommentar.) FÅR ALLE, STORE OG SMÅ, RIGE OG FATTIGE, FRIE OG TRÆLLE, TIL AT SÆTTE ET MÆRKE PÅ DERES HØJRE HÅND ELLER DERES PANDE, SÅ INGEN KAN KØBE ELLER SÆLGE UNDTAGEN DEN, DER BÆRER DETTE MÆRKE, DYRETS NAVN ELLER DETS NAVNS TAL. HER KRÆVES DER VISDOM. DEN DER HAR FORSTAND, MÅ REGNE PÅ DYRETS TAL, FOR DET ER ET MENNESKETAL. DETS TAL ER 666.” 

Vi kan næsten ikke tro dette, at der skal komme en sådan kontrol på mennesker, at de ikke kan købe og sælge uden, at de har en kontrolkode og det skal gælde selv de mindste, altså fra fødslen af. 

Berlingske Tidende skrev 3/11 2002 under overskriften :

EU VIL REGISTRERE DINE PRIVATE LÅN. 

EU har planer om at oprette en central database over samtlige EU borgere, der kommer til at overtrække bare det mindste kreditkort. 

Og de pengeinstitutter, der alligevel låner ud til de registrerede, er selv ude om det, hvis de ikke får deres penge igen. 

Forslaget er fremsat for at beskytte EU borgerne mod at blive alt for forgældede. 
Men i realiteten risikerer det at gøre det næsten umuligt for enhver, der bare en enkelt gang har overtrukket sit kreditkort en festlig lørdag i storcenteret, overhovedet at oprette en kassekredit eller billån. 

Sådan lyder den næsten samstemmende konklusion fra de danske organisationer. Så langt Berlinske Tidende.

Avisen Dagen – Kristelig dagblad Norge skriver 31/10 2002 under overskriften : 
ID – BRIKKE FOR MENNESKER GODKENDT. 

For fem måneder siden lancerede selskabet Applied Digital Solutions den elektroniske ID brikken Veri Chip. Brikken blev indopereret i tre familiemedlemmer i Florida. Producenten insisterede på at Veri Chip ville revolutionerer alt som har med sikkerhedsspørgsmål at gøre. 

Den lille databrik er på størrelse med et riskorn. Avisen Dagen har været indenom flere amerikanske kristne internetsider som advarer mod at den lille databrik kan være forløberen til det Bibelen omtaler som ” Dyrets mærke ” Siderne viser hen til Åb. 13 16 – 17.

Vi er meget tæt på Antikrist fremtræden og på Herrens genkomst til Oliebjerget , men vi kan som kristne undgå det alt sammen i sin fulde udfoldelse om vi har vor sag i orden med Jesus, for han kommer for at hente sin levende menighed ud fra hele denne trængsels periode, som skal vare ca. syv år. 

Men hvordan skal Kirkens åndelige tilstand være lige før Herrens komme ?

Åb. 3 14 – 18 ” OG SKRIV TIL ENGLEN FOR MENIGHEDEN I LAODIKEA : DETTE SIGER AMEN, DET TROVÆRDIGE OG SANDRU VIDNE, GUDS SKABNINGS OPHAV : JEG KENDER DINE GERNINGER, DU ER HVERKEN KOLD ELLER VARM. GID DU VAR ENTEN KOLD ELLER VARM! MEN NU, DA DU ER LUNKEN OG HVERKEN VARM ELLER KOLD, VIL JEG UDSPY DIG AF MIN MUND. SIDEN DU SIGER: JEG ER RIG, JEG HAR SAMLET TIL HUSE OG MANGLER INTET, OG DU IKKE VED, AT HVIS NOGEN ER ELENDIG OG YNKELIG OG FATTIG OG BLIND OG NØGEN, ER DET DIG, SÅ RÅDER JEG DIG TIL HOS MIG AT KØBE GULD, DER ER LUTRET I ILD, FOR AT DU KAN BLIVE RIG, OG HVIDE KLÆDER AT IFØRE DIG, FOR AT DIN NØGENHEDSSKAM IKKE SKAL SES, OG SALVE TIL AT SALVE DINE ØJNE MED, FOR AT DU KAN SE.”

Vandre du tæt på Jesus? Vandre du i hans lys? 

Kommer du i en levende menighed ? Er du rig i Guds gerninger og i hans ord ? 

Ligeså sikkert som EU fremstår ligeså sikkert er den sidste menighed lunken i al sin påståede rigdom.

Lev ikke i bedrag. 

Gud velsigne dig til at vandre ret i det profetiske lys, så dagen ikke skal komme bag på dig!

Broderlig hilsen Willy Griis