Dato for offentliggørelse
13 Aug 2013 23:48
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

Kristus- transformationen

 

Afsnit fra Oskar Edin Indergaards bog: "Guds Riget i Israel, s. 81-
Resuméet er skrevet af Egon Ladegaard Kristensen.

 

                                     Det første tilbud om oprettelsen af  Guds-Riget i Israel.

    Efter at vi i det forrige kapitel: Guds-riget i det Ny Testamente har gennemgået hvad som ligger i de forskellige udsagn angående Guds-riget, så ser vi at begrebet kan betyde flere ting. , som m,å afgøre hvilken fase eller del af Guds-riget som er omtalt. Det er sammenhængen og placeringen som udsagnene har i det Ny Testamente.

   Da tiden var kommet så langt i tidshusholdningerne, sendte Gud Messias til jøderne og os andre. Hans gøremål var flere, men hans vigtigste gøremål var at han skulle forsone verden med sig selv og med Gud. Dette var selve grundlaget for alle synders forladelse og frelse i alle tidshusholdninger.

"Og derfor er han (Jesus) mellemmand for en ny pagt, for de kaldte (de troende  under Sina-pagten)

skal får den evige arv som var lovet, efter at en død havde fundet sted til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt (Sina-pagten) Hebræer 9,15. 1.Johs.2,2.

   Videre er også forsoningsværket grundlaget og basis for oprettelsen af Riget for Israel. Efter at Jesus havde sonet al verdens synd, så var forudsætningen til stede fra Guds side til at Riget for Israel kunne oprettes. Alt var færdig fra Guds side, men det var det jødiske folk som svigtede. De svigtede i og med at de ikke ville gå ind i Guds-rigets forpligtigelser, og det gik ud på tre ting, og det var følgende:

1)                   De skulle omvende sig. Det vil sige at de skulle holde loven og de udvidede krav som Jesus fremsatte i Bjergprædikenen.

2)                   De skulle lade sig døbe til syndernes forladelse. Det var dette Johannes-dåben gik ud på. Vi ved også at apostlene til Jesus døbte, og det var også en dåb til syndernes forladelse.

3)                   De skulle tro at Jesus var jødernes Messias.

   I og med at jøderne som nation ikke ville gå, ind under Guds-riget forpligtelser så blev det historiske og konkrete Guds-riget i Israel udsat med en hel tidshusholdning. I stedet for "Riget for Israel" fik vi den kristne menigheds tidsperiode.

   De allerfleste teologer og Bibel-forskere i Norge i dag ser ikke at Jesus kom med et først tilbud til jøderne og oprettelse af  riget  for dem.

   Hovedsagen til at de ikke ser og forstår dette, er at de har tolket jødernes løfter og Guds planer med Israel  til at gælde den kristne menighed .

   Mange af disse mener i fuld alvor at da Jesu kom som en soning for al synd, da gennemgik jøderne en dybt gribende forandring. Denne forandring kalder de for  Kristus- transformationen, den teologi som de står for kalder vi for erstatningsteologi.

    Denne teologi står ikke i sandheden, og den må vi bekæmpe hvor vi end møder den.

    Som en naturlig konsekvens af dette ser vi at disse mennesker heller ikke ser at Gud inddeler frelseshistorien i tidshusholdninger, hvor han handler efter forskellige frelses-og lydigheds-principper i de forskellige tidshusholdninger. I og med at Jesus kom med tilbudet om at oprette Guds-riget i Israel, så er det klart at hans forkyndelse også tog sigte på at åbenbare det konkrete og historiske Guds-riges åndelig og historiske principper i sin forkyndelse.  Jesus udtalte sig lidt om de åndelige principper til den kristne menighed . Det var det som Paulus gjorde.  Jesus udtalte sig om Riget for Israel,  og når Jesus udtalte sig om Guds-riget, så var det riget for Israel han omtalte. Hvad som gælder Guds-rigets hemmeligheder, så omtalte han disse i lignelser. Se kap, Guds-riget i N.T.

   Det Ny Testamente bevidner også at der kom en ny tid med Johannes døber. Loven havde sin tid indtil Johannes, efter at han var kommet, så blev riget for Israel forkyndt:Mat.11,12-13. Mar.16,16.

   Vi må skille mellem:

1)                   Lovens forkyndelse, som begyndte ved Sina og endte med Johannes døbers virksomhed.

2)                   Rigets forkyndelse, som begyndte med Johannes døber og endte med Paulus forkyndelse.

3)                   Den kristne menigheds forkyndelse som begyndte med Paulus forkyndelse og ender med at den kristne menighed bliver bortrykket til Gud før trængsels-tiden kommer over verden.

4)                   Rigets forkyndelse i endens tid. Efter at den kristne menighed er bortrykket til Gud, før trængselen i endens tid kommer, da vil troende jøder gå ud med evangeliet om riget, både til jøderne i Israel og til hele verden. De vil genoptage Jesu egen forkyndelse både om tilbudet af riget og om forsoningsværket: Mat.10. 24,14.

       Af dette ser vi at  Riget for Israel har to forkyndelser i det Ny Testamente.

    Ved første forkyndelse var Riget nær, ja, dens åndelige og indre side og karakter var til og med kommet, men når folket ikke ville omvende sig, så kunne Jesus ikke oprette riget for dem.

   Ved den anden forkyndelse ville jøderne som, folke og nation gå ind i Guds-rigets forpligtigelser, nemlig at omvende sig, og Jesus ville komme tilbage med himmelens  skyer  og oprette Riget for dem: Luk.21,29-31.

   Når vi læser evangelierne i det Ny Testamente, så må vi være opmærksomme på det jødiske aspekt ved dem. I udgangspunktet beskriver alle 4 evangelier Guds tilbud til jøderne om forsoningen for deres synder, oprettelsen af den nye pagt i Jesu blod, frelse for den som tror på Jesus og tilbudet om oprettelsen af Riget for dem.

   På grund af at erstatningsteologien har vildført kristen-folket i mange hundrede år på dette vigtige punkt da er det efterhånden blevet vanskeligt at forstå. Men det er også blevet vor opgave at vise at  indholdet i de 4 evangeliene ikke gælder den kristne menighed, men Israel og jøderne. Vi har fået opgaven af livets Herre at opdele igen grænselinierne mellem Guds løfter til jøderne på den ene side og Guds løfter til den kristne menighed på den anden side.

   Vi har fået som opgave at tolke tilbage til jøderne de udsagn i Bibelen som tilhører dem, og som vore teologer og mange af forkynderne uretmæssigt har frataget jøderne, og det forsøger vi at give udtryk for i vore bøger som vi udgiver. Må Gud vejlede os i dette arbejde, således at det som udkommer må være rigtig.

   I sin forkyndelse i 3 år da antydede Jesus ikke i det hele tatt den kristne menigheds periode..

   Han udlagde ikke den kristne menigheds hemmeligheder for jøderne: Mat.16,18.

   Dette er det eneste sted i evangelierne at ordet menighed er brugt, som noget fremtidig som Jesus ville oprette på et senere tidspunkt.

   I de 7 lignelser om Guds-rigets hemmeligheder i Matt.13,3-52 er heller ikke den den kristne menighed omtalt.

 

    https://home.online.no/~oskaredi.index.htm     oskaredi@online.no

    www.yeshuattsion.webbyen.dk      yeshuatt@mail.dk

    www.denpaulinskegruppe.blogspot.com